સ્વામિનારાયણ છોડો અંધશ્રદ્ધા ત્યાગો

મોરારી બાપુ નું સ્લોગન “સત્ય, પ્રેમ, કરુણા”; એમાં સત્ય છે શ્રી રામ, પ્રેમ છે શ્રી કૃષ્ણ, અને કરુણા છે મહાદેવ; આ ત્રણે થી પાર એવા સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ એ અંધશ્રદ્ધા નું પ્રતીક છે.

BAPS સંપ્રદાય ના મહંત સ્વામી એમના અનુયાયી ઓ માં અંધશ્રદ્ધા ફેલાઈ રહ્યા છે, 29-7-2018 ના રોજ, નીચે ફોટો મુકેલ છે તેમ મહંત સ્વામી માં વરસાદ રોકવાની ક્ષમતા છે. આ એક અધભૂત નજારો કેવાય, અથવા તો આ એક અંધશ્રદ્ધા કેવાય.

આખા ભારત દેશ માં કેટલાય  દિવસો થી ધામ ધમાર વરસાદ પડે છે. ગુજરાત માં વરસાદ ના કારણે 32 લોકો ના જીવ લેવાય ગયા; ત્યારે મહંત સ્વામી નો એ ચમત્કાર ક્યાં ખોવાઈ ગયો? તમે એક વાર માની લો કે તમારા થી વરસાદ બંધ ના થઇ શક્યો પણ, લોકો નો જીવ પણ ના બચાવી શક્યા. શ્રી રામ જેને વર્ષો થી ભારત દેશ માં પૂજાય છે, એવા શ્રી રામ સંજીવની વગર લક્ષમ્ણ ને જીવિત નતા કરી શક્યા.

200 વર્ષ જુના સ્વામિનારાયણ સંપ્રાદય સમાજ ને અંધશ્રદ્ધા અને અંધકાર તરફ લઇ જઈ રહ્યો છે. સૌથી મોટો અંધકાર સમાજ ને શ્રી કૃષ્ણ ની ભક્તિ થી દૂર લઇ જય રહ્યો છે. સ્વામિનારાયણ એ શીક્સપત્રી ના 114 માં સ્લોક લખલે છે કે શ્રી કૃષ્ણ ની ભક્તિ કરવી, અને જે લોકો શ્રી કૃષ્ણ ની ભક્તિ ના કરે એ અધોગતિ ને પામે, તો પણ સંપ્રદાય ના લોકો શ્રી કૃષ્ણ ની ભક્તિ કરતા નથી, અને સમાજ માં એવું ફેલાવે છે કે સ્વામિનારાયણ શ્રી કૃષ્ણ નો અવતાર છે, જે ને હિંદુ ધર્મ ના શાસ્ત્રો સમર્થન આપતા નથી.

એક મનુષ્ય તરીકે આપડા બધા ની ફરજ છે કે આપડે સમાજ ને અંધશ્રદ્ધા તરફ ના લઇ જઈએ, એમાં સમાજ, ગુજરાત અને ભારત દેશ નું  ભલું છે.

11 thoughts on “સ્વામિનારાયણ છોડો અંધશ્રદ્ધા ત્યાગો

Add yours

 1. People need to be aware of the scam being made by baps regarding the new Umiya Dham. There are increasingly amounts of donations coming from baps swaminarayan Sanstha members to gain more power in the trustees board so that they can control more operations of the mandir to their favor. Note Baps doesn’t believe in Mataji. They are manipulating devotees to allow other Bhagwan and Mataji and include them in baps to influence more people. They’re basically doing the same thing they did with Hanuman mandirs and get control from them and drive people towards baps. Only reason I know is because I have friends whose relatives are huge donors and are trying to become trustees and were a part of the influx of donations from baps in Hanuman mandirs as well.

  Like

  1. 90% patels belongs to RAM dynasty
   (leuva patels belong to luv dynasty and kadva patels belong to kush dynasty).

   Remaning 10% patels are islamic (swami-narayan). Pramukh swami was islamic patel who wanted to destroy sanatan dharm by conversion of leuva-kadva (RAM) patels into ISLAM.

   Like

   1. He came stealthily, in first attempt making most humble requests of allowing krishna radhaa’s bhakti by their saints with high standards and military disciplines to humble and gullible ppl of saurashtra. In second stage(after getting foothold) he developed word “kusangi” as ppl other than those im their faith aka “suttsangi” – in line with islaam’s kaafirs? Also banishing pooja or donations to any other faiths. In third stage the fabricated sutttsangis(without SUTTs) themselves sat in sanctom sanctorums of imposing buildings and carried out umpteen businesses of minting monies. This is one more rot in sanatan dharma. The side reason for its development can be found in negations of brahmins in allowing any other casts to collect offerings in temples and letting establis them as well settled sadhus. Shamynalayaaak did that, he opened a career option for sadhus of all breeds(other than shudra) – i. E. Xatriy n vaishyaa in their tempoons. Now a days they want to be rulers themselves – hight of greedy ambitions.

    Like

 2. Why patels questions ramayana/mahabharata superiority ?? Why baps patels insult ram-krishna avatars of narayan and calls them secondary ? Why patels feels ordinary ghanshyam pandey was lord ?

  Answers: millions of patels converted into islam and other millions of patels got raped by mughals. Both fully converted patels and partial converted baps patels have blood/dna of mughals dynasty. All these mughal category patels will always doubt ram-krishna superiority.

  These mughal’s dynasty patels gets funding to disrupt the sanatan dharm. These mughals patels are expert in reverse teaching and making money from fools. They are in business of hawala, foreign black money transactions. That is primary reason why they build temples globally and why they do handshake (paid handshake) to famous personalities.

  Gay, pramukh swami of baps said: delhi akshardham was in there radar since 1950, because he believes one who invades delhi will get entire country captured. These mughals patels are playing very safe game, by keeping all the process/tradition/policy of sanatan dharm as-is. No one should doubt any tactics. Keep the process same but manipulate the entire product.

  Modern Terrorism : THROUGH OUT THE WAR GAME,
  Keep insulting sanatan dharm supreme god, and teach reverse that ANY ORDINARY ghantal Guru ghanshyam is supreme. Keep making money and keep doing hawala transactions globally.

  ***********JUST IMAGINE : YOUR FAMILY MEMBERS, old-age/mother/wife/daughter/girls, STARTS PRAYING TO SOME GHANTAL. PROTECT YOUR FAMILY***********************************

  ################### READ THE SHIKSHAPATRI VERSES AGAIN AND AGAIN !!###############################

  Shikshapatri verse 1: I, Sahajananda Swami, within my heart, meditate and worship Lord KRISHNA, whose left Radha is standing by, on whose right side resides Lakshmi.

  Shikshapatri verse 102 : DHARM means KRISHNA BHAKTI.

  Shikshapatri verse 103 : BHAKTI means KRISHNA’s LOVE.

  Shikshapatri verse 104 : VAIRAGAYA means KRISHNA’s attachment.

  Shikshapatri verse 105 : JIVA is AKSHAR (Non-Destructible) ATMA.

  Shikshapatri verse 106 : MAYA is KRISHNA’s Shakti.

  —————————————————————————————————————————————–

  Shikshapatri verse 108 : KRISHNA is PARAM-BRAHM (Supreme Nirrakaar Virat-Roop form).

  Shikshapatri verse 108 : KRISHNA is PURUSHTTOM (Supreme Sakaar form).

  Shikshapatri verse 108 : KRISHNA is BHAGWAN.(Supreme Ishwar)

  (KRISHNA IS PARAM-BRAHM, SUPREME PURUSHOTTAM and BHAGWAN).

  —————————————————————————————————————————————–

  Shikshapatri verse 109 : KRISHNA is NAR-NARAYAN.
  ARJUN is NAR, KRISHNA is NARAYAN.

  Shikshapatri verse 111/112 : Lord Krishna has infinite forms. He can be show with/without Radha, with 2-hands, with 4-hands, with 1008-hands and with Infinite hands.

  Shikshapatri verse 113 : Whole Universe should pray to KRISHNA. There’s no other Salvation.

  Shikshapatri verse 114: Biggest AIM of life should be “KRISHNA’s Bhakti and Satsang about KRISHNA” .

  Shikshapatri verse 115 : Never worship any SOULS (AKSHAR).

  Shikshapatri verse 116 : Worship Lord Krishna, by first connecting SOUL with the Brahm (Matter).

  Shikshapatri verse 117 : To understand supreme lord KRISHNA, read 10th-contos of Srimad Bhawat everyday (or atleast once a year).

  Shikshapatri verse 121: GOLAK is SUPREME DHAM, and is AKSHAR (Non-destructible).

  Shikshapatri verse 130/131 : I, Sahajananda Swami have created 6-temple of lord KRISHNA and his various forms (lke Laxmi-Narayan). Follow proper ceremonies to worship Lord Krishna in these temples. Anyone visiting these Krishna’s temple should be offered Food and Grains.

  Shikshapatri verse 19: Jagannathpuri Lord Krishna prasad is AMRUT.

  Shikshapatri verse 29: Ignore all shastra/scriptures which doubts superiority of Lord Krishna and His incarnations.

  Shikshapatri verse 39: NEVER GIVE-UP on Lord KRISHNA’s BHAKTI.

  Shikshapatri verse 42: Apply Lord Krishna’s GOPI chandan TILAK on forehead.

  Shikshapatri verse 43: Krishna’s vertical Tilak and RED DOT of Radha/Laxmi.

  Shikshapatri verse 44: Lord Krishna’s wife TULSI Kanthi and a vertical Tilak.

  Shikshapatri verse 47 : Lord SHIV and Lord NARAYAN are ONE.

  Shikshapatri verse 49: Pray to Lord KRISHNA very first in the morning.

  Shikshapatri verse 54: Chant RADHA-KRISHNA mantra everyday.

  Shikshapatri verse 56: Worship LITTLE KRISHNA’s saligram (Vishnu) MURTI.

  Shikshapatri verse 57: Recite holy names of Lord Krishna.

  Shikshapatri verse 58: Never eat/drink without offering first to Lord Krishna.

  Shikshapatri verse 63: Every evening go-to Lord KRISHNA’s Temple.

  Shikshapatri verse 64: Do Sat-Sang about Lord Krishna’s life and teachings.

  Shikshapatri verse 81-82: Follow Vithalnathji Vallabhacharya prescribed fasts, festivals and mode of worship of Lord Krishna.

  Shikshapatri verse 86: Eclipse day chant mantra of Lord Krishna.

  Shikshapatri verse 93-95 : The four Vedas, Shrimad Bhagavat, Vishna-Sahasranama from Mahabharat, Shri Bhagavat Gita, Shri Vasudeva-Mahatmya from Vishnu-Khand in Skand-Purana, and Yajnavalkya-Smriti are chief scriptures.

  Shikshapatri verse 98: Known the Supreme Lord by reading the Tenth Skandas of Shrimad Bhagavat and the Fifth Skandas of Shrimad Bhagavat

  Shikshapatri Verse-99
  (1) The tenth of Srimad Bhagvad, (2) fifth skanda of Srimad Bhagvad shall and (3) the Yagnavalkya Smruti shall be treated as favorite (1) Bhakti shastras, (2) Yoga shastras and (3) Dharmashastra respectively.

  Shikshapatri Verse-100
  Vyas–sutras and Shri Bhagvad Gita by Ramanujacharya shall be treated as my favorite Shastras.

  Shikshapatri verse 147: Donate 10% of your income in name of KRISHNA to build Krishna’s temples.

  Shikshapatri verse 212 : May Lord Shri KRISHNA, Destroy all miseries, Protect Bhakti with Dharma and Give desired happiness to all.

  Guru’s are tourist guide, who are supposed to show the path of the mountain-peak during the hike or these guru’s are local drivers who will give you ride to the destination. BAPS Problem, one gets engaged/looted/married/RA,PED by the guru/guide/driver and than the individual forgets the “TRINITY” destination.

  TRUTH PREVAILS !! READ THE SHIKSHAPATRI VERSES AGAIN AND AGAIN !!

  Like

 3. Shikshapatri verse 1: I, Sahajananda Swami, within my heart, meditate and worship Lord KRISHNA, whose left Radha is standing by, on whose right side resides Lakshmi.

  Shikshapatri verse 102 : DHARM means KRISHNA BHAKTI.

  Shikshapatri verse 103 : BHAKTI means KRISHNA’s LOVE.

  Shikshapatri verse 104 : VAIRAGAYA means KRISHNA’s attachment.

  Shikshapatri verse 105 : JIVA is AKSHAR (Non-Destructible) ATMA.

  Shikshapatri verse 106 : MAYA is KRISHNA’s Shakti.

  —————————————————————————————————————————————–

  Shikshapatri verse 108 : KRISHNA is PARAM-BRAHM (Supreme Nirrakaar Virat-Roop form).

  Shikshapatri verse 108 : KRISHNA is PURUSHTTOM (Supreme Sakaar form).

  Shikshapatri verse 108 : KRISHNA is BHAGWAN.(Supreme Ishwar)

  (KRISHNA IS PARAM-BRAHM, SUPREME PURUSHOTTAM and BHAGWAN).

  —————————————————————————————————————————————–

  Shikshapatri verse 109 : KRISHNA is NAR-NARAYAN.
  ARJUN is NAR, KRISHNA is NARAYAN.

  Shikshapatri verse 111/112 : Lord Krishna has infinite forms. He can be show with/without Radha, with 2-hands, with 4-hands, with 1008-hands and with Infinite hands.

  Shikshapatri verse 113 : Whole Universe should pray to KRISHNA. There’s no other Salvation.

  Shikshapatri verse 114: Biggest AIM of life should be “KRISHNA’s Bhakti and Satsang about KRISHNA” .

  Shikshapatri verse 115 : Never worship any SOULS (AKSHAR).

  Shikshapatri verse 116 : Worship Lord Krishna, by first connecting SOUL with the Brahm (Matter).

  Shikshapatri verse 117 : To understand supreme lord KRISHNA, read 10th-contos of Srimad Bhawat everyday (or atleast once a year).

  Shikshapatri verse 121: GOLAK is SUPREME DHAM, and is AKSHAR (Non-destructible).

  Shikshapatri verse 130/131 : I, Sahajananda Swami have created 6-temple of lord KRISHNA and his various forms (lke Laxmi-Narayan). Follow proper ceremonies to worship Lord Krishna in these temples. Anyone visiting these Krishna’s temple should be offered Food and Grains.

  Shikshapatri verse 19: Jagannathpuri Lord Krishna prasad is AMRUT.

  Shikshapatri verse 29: Ignore all shastra/scriptures which doubts superiority of Lord Krishna and His incarnations.

  Shikshapatri verse 39: NEVER GIVE-UP on Lord KRISHNA’s BHAKTI.

  Shikshapatri verse 42: Apply Lord Krishna’s GOPI chandan TILAK on forehead.

  Shikshapatri verse 43: Krishna’s vertical Tilak and RED DOT of Radha/Laxmi.

  Shikshapatri verse 44: Lord Krishna’s wife TULSI Kanthi and a vertical Tilak.

  Shikshapatri verse 47 : Lord SHIV and Lord NARAYAN are ONE.

  Shikshapatri verse 49: Pray to Lord KRISHNA very first in the morning.

  Shikshapatri verse 54: Chant RADHA-KRISHNA mantra everyday.

  Shikshapatri verse 56: Worship LITTLE KRISHNA’s saligram (Vishnu) MURTI.

  Shikshapatri verse 57: Recite holy names of Lord Krishna.

  Shikshapatri verse 58: Never eat/drink without offering first to Lord Krishna.

  Shikshapatri verse 63: Every evening go-to Lord KRISHNA’s Temple.

  Shikshapatri verse 64: Do Sat-Sang about Lord Krishna’s life and teachings.

  Shikshapatri verse 81-82: Follow Vithalnathji Vallabhacharya prescribed fasts, festivals and mode of worship of Lord Krishna.

  Shikshapatri verse 86: Eclipse day chant mantra of Lord Krishna.

  Shikshapatri verse 93-95 : The four Vedas, Shrimad Bhagavat, Vishna-Sahasranama from Mahabharat, Shri Bhagavat Gita, Shri Vasudeva-Mahatmya from Vishnu-Khand in Skand-Purana, and Yajnavalkya-Smriti are chief scriptures.

  Shikshapatri verse 98: Known the Supreme Lord by reading the Tenth Skandas of Shrimad Bhagavat and the Fifth Skandas of Shrimad Bhagavat

  Shikshapatri Verse-99
  (1) The tenth of Srimad Bhagvad, (2) fifth skanda of Srimad Bhagvad shall and (3) the Yagnavalkya Smruti shall be treated as favorite (1) Bhakti shastras, (2) Yoga shastras and (3) Dharmashastra respectively.

  Shikshapatri Verse-100
  Vyas–sutras and Shri Bhagvad Gita by Ramanujacharya shall be treated as my favorite Shastras.

  Shikshapatri verse 147: Donate 10% of your income in name of KRISHNA to build Krishna’s temples.

  Shikshapatri verse 212 : May Lord Shri KRISHNA, Destroy all miseries, Protect Bhakti with Dharma and Give desired happiness to all.

  Like

 4. I have an email transcript and will be speaking to one of P. Morari Bapu’s ‘Angat’ Attendants woon, I shall record that conversation and send it to yourself, if you want me to.

  Like

 5. Morari Bapu was made aware of your blog. He has expressed his views on this by saying that his name should not be used anywhere on here, as if you were a true sanatani you would not allow such vicious writings in the name of Ram, Krishna, and Mahadev, those were his exact words. He also mentioned that you uploaded a video of him (Morari Bapu) and that you are doing exactly what the video says people shouldn’t be doing! He has urged you to stop these shenanigans and to put yourself into Ram Bhakti instead of wasting your time.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: