જાણો સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય મા donate કરેલા પૈસા ક્યા જાય છે.

Capture

Capture1

20180428_092213.jpg

20180329_143408.png

20180207_225943

20171130_124007

20171130_070259

20171130_070231

PTI12_9_2017_000076B
swaminaran bava waiting in line to cast their vote. If they have left material world and became sadhu, then why care for who comes as government.

Capture2Capture3Capture

12 thoughts on “જાણો સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય મા donate કરેલા પૈસા ક્યા જાય છે.

Add yours

 1. ગીતા ના અધ્યાય ૩ શ્લોક -૧ પ્રમાણે તો – આજના સ્વામીનારાયણ ના કહેવાતા બધા જીવતા ભગવાનો-અને સાધુબાવા ખોટા પુરવાર થાય છે- અને લોકો ને મુર્ખ બનવી રહ્યા છે- જોઈ લો ગીતા નો અધ્યાય ૩શ્લોક -૧ અને તેનો ભાવાર્થ-
  હવે ક્યાં તો ગીતા ના કૃષ્ણ ખોટા છે ક્યાં તો આ જીવતા બાવાઓ ખોટું બોલે છે .

  Like

 2. ગીતા ના અધ્યાય ૬ શ્લોક -૧ પ્રમાણે તો – આજના સ્વામીનારાયણ ના કહેવાતા બધા જીવતા ભગવાનો-અને સાધુબાવા ખોટા પુરવાર થાય છે- અને લોકો ને મુર્ખ બનવી રહ્યા છે- લોકો ને ઘેટા બનાવી ને ચૂસી રહ્યા રહ્યા છે——જોઈ લો ગીતા નો અધ્યાય ૬ શ્લોક -૧ અને તેનો ભાવાર્થ-
  હવે ક્યાં તો ગીતા ના કૃષ્ણ ખોટા છે ક્યાં તો આ જીવતા બાવાઓ ખોટું બોલે છે .

  Like

 3. All Gujarati Patels from Kheda/anand/Baroda/Padra/Broach are not Swaminarayan. Only ~30% Gujarati are swaminarayan and they growing rapidly.
  Being a Patel; l can tell you, our community is buissness people don’t read scriptures or Veda Upanishad the way southern people, so spiritual knowledge wise not sharp as southern or northern Brahmins. Mostly they listen and believe what ever the BAPS bawas talk. And actually majority of BAPS bawas are patel as well; pamukh,mahant, dr; all these Swami bawas are patel and brainwashing their Patel brothers kids.
  Most recently they claiming that Ghanshyam Pande is above Brahma/ Vishnu/ Mahesh ; Sarvopari, means all Avtars came from Ghanshyam Pande, and he came last in 1781 and died in 1830.
  Please don’t blaim to Ghanshyam Pande, he was true devotee of Lord Krishna and had build 6 Krishna temples as well. All this started recently , after (~100 years)Shashtri- Dunger Patel of mehrav was kicked out from Vadtal.

  Like

  1. Pl go through sum1’s blog “original photo of god” where shammynalayun & fake saaibabaz photo are displayed. They are spreading rumours there too. British pitthus who didn’t involve in 1857 revolt are now trying to project the ghanna paaandu as God. Lol.

   Like

 4. Why patels questions ramayana/mahabharata superiority ?? Why baps patels insult ram-krishna avatars of narayan and calls them secondary ? Why patels feels ordinary ghanshyam pandey was lord ?

  Answers: millions of patels converted into islam and other millions of patels got raped by mughals. Both fully converted patels and partial converted baps patels have blood/dna of mughals dynasty. All these mughal category patels will always doubt ram-krishna superiority.

  These mughal’s dynasty patels gets funding to disrupt the sanatan dharm. These mughals patels are expert in reverse teaching and making money from fools. They are in business of hawala, foreign black money transactions. That is primary reason why they build temples globally and why they do handshake (paid handshake) to famous personalities.

  Gay, pramukh swami of baps said: delhi akshardham was in there radar since 1950, because he believes one who invades delhi will get entire country captured. These mughals patels are playing very safe game, by keeping all the process/tradition/policy of sanatan dharm as-is. No one should doubt any tactics. Keep the process same but manipulate the entire product.

  Modern Terrorism : THROUGH OUT THE WAR GAME,
  Keep insulting sanatan dharm supreme god, and teach reverse that ANY ORDINARY ghantal Guru ghanshyam is supreme. Keep making money and keep doing hawala transactions globally.

  ***********JUST IMAGINE : YOUR FAMILY MEMBERS, old-age/mother/wife/daughter/girls, STARTS PRAYING TO SOME GHANTAL. PROTECT YOUR FAMILY***********************************

  ################### READ THE SHIKSHAPATRI VERSES AGAIN AND AGAIN !!###############################

  Shikshapatri verse 1: I, Sahajananda Swami, within my heart, meditate and worship Lord KRISHNA, whose left Radha is standing by, on whose right side resides Lakshmi.

  Shikshapatri verse 102 : DHARM means KRISHNA BHAKTI.

  Shikshapatri verse 103 : BHAKTI means KRISHNA’s LOVE.

  Shikshapatri verse 104 : VAIRAGAYA means KRISHNA’s attachment.

  Shikshapatri verse 105 : JIVA is AKSHAR (Non-Destructible) ATMA.

  Shikshapatri verse 106 : MAYA is KRISHNA’s Shakti.

  —————————————————————————————————————————————–

  Shikshapatri verse 108 : KRISHNA is PARAM-BRAHM (Supreme Nirrakaar Virat-Roop form).

  Shikshapatri verse 108 : KRISHNA is PURUSHTTOM (Supreme Sakaar form).

  Shikshapatri verse 108 : KRISHNA is BHAGWAN.(Supreme Ishwar)

  (KRISHNA IS PARAM-BRAHM, SUPREME PURUSHOTTAM and BHAGWAN).

  —————————————————————————————————————————————–

  Shikshapatri verse 109 : KRISHNA is NAR-NARAYAN.
  ARJUN is NAR, KRISHNA is NARAYAN.

  Shikshapatri verse 111/112 : Lord Krishna has infinite forms. He can be show with/without Radha, with 2-hands, with 4-hands, with 1008-hands and with Infinite hands.

  Shikshapatri verse 113 : Whole Universe should pray to KRISHNA. There’s no other Salvation.

  Shikshapatri verse 114: Biggest AIM of life should be “KRISHNA’s Bhakti and Satsang about KRISHNA” .

  Shikshapatri verse 115 : Never worship any SOULS (AKSHAR).

  Shikshapatri verse 116 : Worship Lord Krishna, by first connecting SOUL with the Brahm (Matter).

  Shikshapatri verse 117 : To understand supreme lord KRISHNA, read 10th-contos of Srimad Bhawat everyday (or atleast once a year).

  Shikshapatri verse 121: GOLAK is SUPREME DHAM, and is AKSHAR (Non-destructible).

  Shikshapatri verse 130/131 : I, Sahajananda Swami have created 6-temple of lord KRISHNA and his various forms (lke Laxmi-Narayan). Follow proper ceremonies to worship Lord Krishna in these temples. Anyone visiting these Krishna’s temple should be offered Food and Grains.

  Shikshapatri verse 19: Jagannathpuri Lord Krishna prasad is AMRUT.

  Shikshapatri verse 29: Ignore all shastra/scriptures which doubts superiority of Lord Krishna and His incarnations.

  Shikshapatri verse 39: NEVER GIVE-UP on Lord KRISHNA’s BHAKTI.

  Shikshapatri verse 42: Apply Lord Krishna’s GOPI chandan TILAK on forehead.

  Shikshapatri verse 43: Krishna’s vertical Tilak and RED DOT of Radha/Laxmi.

  Shikshapatri verse 44: Lord Krishna’s wife TULSI Kanthi and a vertical Tilak.

  Shikshapatri verse 47 : Lord SHIV and Lord NARAYAN are ONE.

  Shikshapatri verse 49: Pray to Lord KRISHNA very first in the morning.

  Shikshapatri verse 54: Chant RADHA-KRISHNA mantra everyday.

  Shikshapatri verse 56: Worship LITTLE KRISHNA’s saligram (Vishnu) MURTI.

  Shikshapatri verse 57: Recite holy names of Lord Krishna.

  Shikshapatri verse 58: Never eat/drink without offering first to Lord Krishna.

  Shikshapatri verse 63: Every evening go-to Lord KRISHNA’s Temple.

  Shikshapatri verse 64: Do Sat-Sang about Lord Krishna’s life and teachings.

  Shikshapatri verse 81-82: Follow Vithalnathji Vallabhacharya prescribed fasts, festivals and mode of worship of Lord Krishna.

  Shikshapatri verse 86: Eclipse day chant mantra of Lord Krishna.

  Shikshapatri verse 93-95 : The four Vedas, Shrimad Bhagavat, Vishna-Sahasranama from Mahabharat, Shri Bhagavat Gita, Shri Vasudeva-Mahatmya from Vishnu-Khand in Skand-Purana, and Yajnavalkya-Smriti are chief scriptures.

  Shikshapatri verse 98: Known the Supreme Lord by reading the Tenth Skandas of Shrimad Bhagavat and the Fifth Skandas of Shrimad Bhagavat

  Shikshapatri Verse-99
  (1) The tenth of Srimad Bhagvad, (2) fifth skanda of Srimad Bhagvad shall and (3) the Yagnavalkya Smruti shall be treated as favorite (1) Bhakti shastras, (2) Yoga shastras and (3) Dharmashastra respectively.

  Shikshapatri Verse-100
  Vyas–sutras and Shri Bhagvad Gita by Ramanujacharya shall be treated as my favorite Shastras.

  Shikshapatri verse 147: Donate 10% of your income in name of KRISHNA to build Krishna’s temples.

  Shikshapatri verse 212 : May Lord Shri KRISHNA, Destroy all miseries, Protect Bhakti with Dharma and Give desired happiness to all.

  Guru’s are tourist guide, who are supposed to show the path of the mountain-peak during the hike or these guru’s are local drivers who will give you ride to the destination. BAPS Problem, one gets engaged/looted/married/RA,PED by the guru/guide/driver and than the individual forgets the “TRINITY” destination.

  TRUTH PREVAILS !! READ THE SHIKSHAPATRI VERSES AGAIN AND AGAIN !!

  Like

 5. BAPS started 100-years ago to make MONEY. BAPS never talks about original 6-Temples of KRISHNA which ghansyam_pandey has established. BAPS never keeps original SHIKSHAPATRI which was handwritten by Swami-Ji-Narayan.

  Shikshapatri verse 1: I, Sahajananda Swami, within my heart, meditate and worship Lord KRISHNA, whose left Radha is standing by, on whose right side resides Lakshmi.

  Shikshapatri Verse-99: The tenth and fifth skanda of Srimad Bhagvad shall and the Yagnavalkya Smruti shall be treated as My favorite Bhakti shastras, Yoga shastras and Dharmashastra respectively.

  Shikshapatri Verse-100 : Vyas–sutras and Shri Bhagvad Gita by Ramanujacharya shall be treated as my favorite Shastras.

  Shikshapatri verse 102 : DHARM means KRISHNA BHAKTI.

  Shikshapatri verse 103 : BHAKTI means KRISHNA’s LOVE.

  Shikshapatri verse 104 : VAIRAGAYA means KRISHNA’s attachment.

  Shikshapatri verse 105 : JIVA is AKSHAR (Non-Destructible) ATMA.

  Shikshapatri verse 106 : MAYA is KRISHNA’s Shakti.

  Shikshapatri verse 108 : KRISHNA is PARAM-BRAHM (Nirrakaar form).

  Shikshapatri verse 108 : KRISHNA is PURUSHTTOM (SUPREME Sakaar form).

  Shikshapatri verse 108 : KRISHNA is BHAGWAN.

  (KRISHNA IS PARAM-BRAHM, SUPREME PURUSHOTTAM and BHAGWAN).

  Shikshapatri verse 109 : KRISHNA is NAR-NARAYAN.
  ARJUN is NAR, KRISHNA is NARAYAN.

  Shikshapatri verse 111/112 : Lord Krishna has infinite forms. He can be show with/without Radha, with 2-hands, with 4-hands, with 1008-hands and with Infinite hands.

  Shikshapatri verse 113 : Whole Universe should pray to KRISHNA. There’s no other Salvation.

  Shikshapatri verse 114: Biggest AIM of life should be “KRISHNA’s Bhakti and Satsang about KRISHNA” .

  Shikshapatri verse 115 : Never worship any SOULS (AKSHAR).

  Shikshapatri verse 116 : Worship Lord Krishna, by first connecting SOUL with the Brahm (Matter).

  Shikshapatri verse 117 : To understand supreme lord KRISHNA, read 10th-contos of Srimad Bhawat everyday (or atleast once a year).

  Shikshapatri verse 121: GOLAK is SUPREME DHAM, and is AKSHAR (Non-destructible).

  Shikshapatri verse 130/131 : I, Sahajananda Swami have created 6-temple of lord KRISHNA and his various forms (lke Laxmi-Narayan). Follow proper ceremonies to worship Lord Krishna in these temples. Anyone visiting these Krishna’s temple should be offered Food and Grains.

  Shikshapatri verse 147: Donate 10% of your income in name of KRISHNA to build Krishna’s temples.

  Shikshapatri verse 212 : May Lord Shri KRISHNA, Destroy all miseries, Protect Bhakti with Dharma and Give desired happiness to all.

  All Important Shikshapatri verses are here:
  https://drive.google.com/drive/folders/1WsuN3IBOaBGExvYYfNEYrIPjXJcYBBt9?ogsrc=32

  Spread the original teaching of Ghashyam Pandey!!

  Like

   1. Why you are creating such controversy in Hinduism please stop there are very shameful environment in Hindus now a days because of the cold war between sampradayas and you are just going to create more intensive situation by this website if any other person from another religion will visit this website than what they will think about saffron clothes think about it!!! There is not more saints in Gujarat who wears black and white only as a muslim . There are more seffron wearing sadhus and they have too much respect internally.
    Think about it.
    Thanks.

    Like

   2. My Sanatan Hindu Dharma is not perfect till we have “Kichad” like Swaminarayan sampraday.

    There are only 2 options.
    1. Swaminarayan sampraday declare their sampraday separate religion and happily leave Sanatan Hindu Dharma
    2. We cleanse the sampraday like swaminarayan and make our religion perfect.

    Out religion need to be perfect, before you can talk about some other religion.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: