સાધુ એ ગાંધીનગર ના યુવક ની રુદ્રાક્ષ ની માળા ખેચી ને તોદી નાખી.

One thought on “સાધુ એ ગાંધીનગર ના યુવક ની રુદ્રાક્ષ ની માળા ખેચી ને તોદી નાખી.

Add yours

  1. Eeni to bhen ne hariyaanaa naa jhaantnaa kutraaw ne sompu…….. Just 4 gk the first UP BHAIYYA TO HEAD FOR GUJARAT 4 SUBSISTENCE IS GHANSYAM PAANDU AKA SHAMMYNALAYAK.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: