સાધુ એ ગાંધીનગર ના યુવક ની રુદ્રાક્ષ ની માળા ખેચી ને તોદી નાખી.

Continue reading “સાધુ એ ગાંધીનગર ના યુવક ની રુદ્રાક્ષ ની માળા ખેચી ને તોદી નાખી.”

Advertisements