સાધુ એ ગાંધીનગર ના યુવક ની રુદ્રાક્ષ ની માળા ખેચી ને તોદી નાખી.

Hinduism, Video
Advertisements