ભુજ મંદિર નો સાધુ ભક્તિચરણ દાસ નો યુવતી સાથેનો અશ્લીલ Audio

swaminarayan
Advertisements

શુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે? ના, સ્વામિનારાયણ ભગવાન નથી. જાણવા ક્લિક્ક કરો.

Fake God, swaminarayan

હિંદુ ધર્મ મા ૪ યુગો વિશે જણાવ્યુ છે: સત્યા યુગ, ત્રેતા યુગ, દાવ્પાર યુગ અનેે કલિ યુગ. અત્યારે માનવ જીવન કલિ યુુુગ મા જિવી રહ્યો છે. ભૂતકાળ મા બવ એવા થાઇ ગયા અને ભવિશ્યા મા પણ બવ જે જન્મ લેેેેસેે જે એમનેે ભગવાન ગણાવસે. પણ માનવ જિવને ભગવાન શુુ છે એ જાણવુ જોઈએ.  આજેે હિંદુ ધર્મ ની થોદીક જાણકારી થી આપણે જાણીયેે કેેેમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન નથી.

Gandhi Ji on swaminarayan

Did Mahatma Gandhi believe in swaminarayan? Answer is NO

Fake God, Hinduism, swaminarayan
Mohandas Karamchand Gandhi is one of the greatest personality to live on this giant plant. Gandhi Ji received title of Mahatma (Mahan + Aatma; Great Soul) from Rabindranath Tagore.

BAPS Pramukh Swami Message about Shri Krishna

BAPS, swaminarayan

Recently BAPS has published messaged regarding pramukh swami. Long time standing BAPS organization who has been following swaminarayan, published a new message, written in Gujarati, that asks all devotees to pray Shri Krishna and Shri Ram.