ભુજ મંદિર નો સાધુ ભક્તિચરણ દાસ નો યુવતી સાથેનો અશ્લીલ Audio

Continue reading “ભુજ મંદિર નો સાધુ ભક્તિચરણ દાસ નો યુવતી સાથેનો અશ્લીલ Audio”

Advertisements

શુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે? ના, સ્વામિનારાયણ ભગવાન નથી. જાણવા ક્લિક્ક કરો.

હિંદુ ધર્મ મા ૪ યુગો વિશે જણાવ્યુ છે: સત્યા યુગ, ત્રેતા યુગ, દાવ્પાર યુગ અનેે કલિ યુગ. અત્યારે માનવ જીવન કલિ યુુુગ મા જિવી રહ્યો છે. ભૂતકાળ મા બવ એવા થાઇ ગયા અને ભવિશ્યા મા પણ બવ જે જન્મ લેેેેસેે જે એમનેે ભગવાન ગણાવસે. પણ માનવ જિવને ભગવાન શુુ છે એ જાણવુ જોઈએ.  આજેે હિંદુ ધર્મ ની થોદીક જાણકારી થી આપણે જાણીયેે કેેેમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન નથી. Continue reading “શુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે? ના, સ્વામિનારાયણ ભગવાન નથી. જાણવા ક્લિક્ક કરો.”

Did Mahatma Gandhi believe in swaminarayan? Answer is NO

Mohandas Karamchand Gandhi is one of the greatest personality to live on this giant plant. Gandhi Ji received title of Mahatma (Mahan + Aatma; Great Soul) from Rabindranath Tagore. Continue reading “Did Mahatma Gandhi believe in swaminarayan? Answer is NO”

BAPS Pramukh Swami Message about Shri Krishna

Recently BAPS has published messaged regarding pramukh swami. Long time standing BAPS organization who has been following swaminarayan, published a new message, written in Gujarati, that asks all devotees to pray Shri Krishna and Shri Ram. Continue reading “BAPS Pramukh Swami Message about Shri Krishna”