શુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે? ના, સ્વામિનારાયણ ભગવાન નથી. જાણવા ક્લિક્ક કરો.

હિંદુ ધર્મ મા ૪ યુગો વિશે જણાવ્યુ છે: સત્યા યુગ, ત્રેતા યુગ, દાવ્પાર યુગ અનેે કલિ યુગ. અત્યારે માનવ જીવન કલિ યુુુગ મા જિવી રહ્યો છે. ભૂતકાળ મા બવ એવા થાઇ ગયા અને ભવિશ્યા મા પણ બવ જે જન્મ લેેેેસેે જે એમનેે ભગવાન ગણાવસે. પણ માનવ જિવને ભગવાન શુુ છે એ જાણવુ જોઈએ.  આજેે હિંદુ ધર્મ ની થોદીક... Continue Reading →

Comparing Svāminārāyaṇa-siddhānta-sudhā with Tulsidas Ramayan.

Recently BAPS bava, Bhadreshdas, written Svāminārāyaṇa-siddhānta-sudhā; BAPS followers consider Bhadreshdas' work greater than Shankracharya's work. In this article, we will compare Svāminārāyaṇa-siddhānta-sudhā with Goswami Tulsidas' RamCharitManas Ramayan and some of the work by earlier swaminarayan sadhus.Goswami Tulsidas' Ramayan is one of the greatest work for Hindu literature as well as for world literature. Goswami Tulsidas' Ramayan is divided in... Continue Reading →

Up ↑