સ્વામિનારાયણ ના મૂળ સંપ્રદાય ના કૌશલ્યપ્રસાદ ની ગુંડાગીરી: વૃદ્ધ ટ્રસ્ટી ને માર માર્યો

Hinduism

કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિર જે સ્વામિનારાયણ ના સ્વહસ્તે સ્થાપેલ મંદિર છે, એ કાલુપુર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ના આચાર્ય કૌશલ્યપ્રસાદ એ 6 ગુંડાઓ ને મોકલી ને મંદિર ના વૃદ્ધ ટ્રસ્ટી ને માર માર્યો.

Advertisements

Beautiful Mahabharat paintings painted by Italian painter

Hinduism

શુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે? ના, સ્વામિનારાયણ ભગવાન નથી. જાણવા ક્લિક્ક કરો.

Fake God, swaminarayan

હિંદુ ધર્મ મા ૪ યુગો વિશે જણાવ્યુ છે: સત્યા યુગ, ત્રેતા યુગ, દાવ્પાર યુગ અનેે કલિ યુગ. અત્યારે માનવ જીવન કલિ યુુુગ મા જિવી રહ્યો છે. ભૂતકાળ મા બવ એવા થાઇ ગયા અને ભવિશ્યા મા પણ બવ જે જન્મ લેેેેસેે જે એમનેે ભગવાન ગણાવસે. પણ માનવ જિવને ભગવાન શુુ છે એ જાણવુ જોઈએ.  આજેે હિંદુ ધર્મ ની થોદીક જાણકારી થી આપણે જાણીયેે કેેેમ સ્વામિનારાયણ ભગવાન નથી.

Benefits of Rudraksha mala

Origin of Rudraksha and benefits of wearing Rudraksha.

Hinduism

We have mostly seen Shiva wearing the rudraksha, but we are unaware of origin of Rudraksha or benefits of wearing rudraksha.

Who is greater from Vishnu or Shiva? Answer is both.

Hinduism

For some superstitious Hindu, it is a very puzzling to decide who is greater from Vishnu or Shiva. Already many debates took place to decide superiority of Vishnu and Mahesh, but in this article with references from Shiva Puran, I prove that both Shiva and Vishnu are equal.

Why swaminarayan don’t eat onion or garlic? Swaminarayan didn’t say to eat onion or garlic.

Fake God, Hinduism

As per Bhagwad Geeta; entire world is divided in three categories: Satvic, Rajasic and Tamasic. Most of the Gujarati believes that swaminarayan told them to not eat onion or garlic. Little know fact that it wasn’t swaminarayan who said it.

Comparing Svāminārāyaṇa-siddhānta-sudhā with Tulsidas Ramayan.

Fake God

Recently BAPS bava, Bhadreshdas, written Svāminārāyaṇa-siddhānta-sudhā; BAPS followers consider Bhadreshdas’ work greater than Shankracharya’s work. In this article, we will compare Svāminārāyaṇa-siddhānta-sudhā with Goswami Tulsidas’ RamCharitManas Ramayan and some of the work by earlier swaminarayan sadhus.