સાધુ થવું તો સ્વામિનારાયણ ના

Advertisements

2 comments

  1. ગીતા ના અધ્યાય ૩ શ્લોક -૧ પ્રમાણે તો – આજના સ્વામીનારાયણ ના કહેવાતા બધા જીવતા ભગવાનો-અને સાધુબાવા ખોટા પુરવાર થાય છે- અને લોકો ને મુર્ખ બનવી રહ્યા છે- જોઈ લો ગીતા નો અધ્યાય ૩શ્લોક -૧ અને તેનો ભાવાર્થ-
    હવે ક્યાં તો ગીતા ના કૃષ્ણ ખોટા છે ક્યાં તો આ જીવતા બાવાઓ ખોટું બોલે છે .

    Like

  2. ગીતા ના અધ્યાય ૬ શ્લોક -૧ પ્રમાણે તો – આજના સ્વામીનારાયણ ના કહેવાતા બધા જીવતા ભગવાનો-અને સાધુબાવા ખોટા પુરવાર થાય છે- અને લોકો ને મુર્ખ બનવી રહ્યા છે- લોકો ને ઘેટા બનાવી ને ચૂસી રહ્યા રહ્યા છે——જોઈ લો ગીતા નો અધ્યાય ૬ શ્લોક -૧ અને તેનો ભાવાર્થ-
    હવે ક્યાં તો ગીતા ના કૃષ્ણ ખોટા છે ક્યાં તો આ જીવતા બાવાઓ ખોટું બોલે છે

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s