સાધુ થવું તો સ્વામિનારાયણ ના

6 thoughts on “સાધુ થવું તો સ્વામિનારાયણ ના

Add yours

 1. શું સનાતન ધર્મ બીજાની નિંદા કરવાનું જ શીખવાડે છે?

  Like

 2. Please read “Criticism” section

  https://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3ASwaminarayan%2FArchive_4

  Several decades after formation of the Arya Samaj movement, Swami Dayananda (1824–1883) questioned the acceptance of Swaminarayan as the Supreme Being and disapproving towards the idea that visions of Swaminarayan could form a path to attaining perfection.[15] Swaminarayan was criticized because he received large gifts from his followers and dressed and traveled as a Maharaja even though he had taken the vows of renunciation of the world.[16] Accused of deviating from the Vedas, his followers were criticized for the illegal collection of wealth and the “practice of frauds and tricks.” In the views of Swami Dayananda, it was a “historical fact” that Swaminarayan decorated himself as Narayana in order to gain followers.

  WAS SAHAJANAND THE PUPPET OF BRITISHERS???

  “The tilak (mark of the followers of Sahajanand) and the topi (a hat worn by the British) came to Gujarat together, and they will disappear together.”

  http://www.shikshapatri.org.uk/~imagedb/content.php/psjm

  Like

 3. ગીતા ના અધ્યાય ૩ શ્લોક -૧ પ્રમાણે તો – આજના સ્વામીનારાયણ ના કહેવાતા બધા જીવતા ભગવાનો-અને સાધુબાવા ખોટા પુરવાર થાય છે- અને લોકો ને મુર્ખ બનવી રહ્યા છે- જોઈ લો ગીતા નો અધ્યાય ૩શ્લોક -૧ અને તેનો ભાવાર્થ-
  હવે ક્યાં તો ગીતા ના કૃષ્ણ ખોટા છે ક્યાં તો આ જીવતા બાવાઓ ખોટું બોલે છે .

  Like

 4. ગીતા ના અધ્યાય ૬ શ્લોક -૧ પ્રમાણે તો – આજના સ્વામીનારાયણ ના કહેવાતા બધા જીવતા ભગવાનો-અને સાધુબાવા ખોટા પુરવાર થાય છે- અને લોકો ને મુર્ખ બનવી રહ્યા છે- લોકો ને ઘેટા બનાવી ને ચૂસી રહ્યા રહ્યા છે——જોઈ લો ગીતા નો અધ્યાય ૬ શ્લોક -૧ અને તેનો ભાવાર્થ-
  હવે ક્યાં તો ગીતા ના કૃષ્ણ ખોટા છે ક્યાં તો આ જીવતા બાવાઓ ખોટું બોલે છે

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: